قطعات بادی

شرکت سپید پلاست صانع انواع قطعات بادی را به صورت دو لایه با ماشین آلات مجهز به پاریزن کنترل شامل انواع بطری های شوینده و بهداشتی و غذایی، تا حجم سه لیتر تولید می نماید.

 • دبه استوانه ۲۴۰۰

  ارتفاع : ۲۲۱
  قطر : ۱۲۹
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • دبه استوانه ۲۲۰۰

  ارتفاع : ۲۲۱
  قطر : ۱۲۷
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • دبه چهارگوش۲۲۰۰

  ارتفاع : ۲۰۴
  قطر : ۱۱۷
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • دبه استوانه ۲۴۰۰

  ارتفاع : ۲۲۱
  قطر : ۱۲۹
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • دبه استوانه ۲۲۰۰

  ارتفاع : ۲۲۱
  قطر : ۱۲۷
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • دبه استوانه ۲۰۰۰

  ارتفاع : ۲۰۸
  قطر : ۱۲۰
  رنگ : سفارش مشتری
  وزن : سفارش مشتری

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی

 • قطعات بادی

  به صورت سفارشی